اقدام پژوهی با موضوع (برطرف کردن مشکل اضطراب زنگ ریاضی ) | ویرایش نو baran

اقدام پژوهی با موضوع (برطرف کردن مشکل اضطراب زنگ ریاضی ) اقدام پژوهی,کارورزی 2,علوم تربیتی,دانشگاه فرهنگیان,اظطراب,اظطراب در ریاضی,اقدام پژوهی با موضوع (برطرف کردن مشکل اضطراب زنگ ریاضی ),توصیف وضع وجود وبیان مسئله,گردآوری اطلاعات (شواهد 1 ),روش های جمع آوری اطلاعات,تجزیه و تحلیل داده ها اقدام پژوهی با موضوع (برطرف کردن مشکل اضطراب زنگ ریاضی )
رشته علوم تربیتی (دانشگاه فرهنگیان)

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه   
پیشینه
توصیف وضع وجود وبیان مسئله
گردآوری اطلاعات (شواهد 1 )
روش های جمع آوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده ها
عوامل موثر در ایجاد اضطراب یادگیری
      الف ) عوامل محیطی 
      ب ) عوامل فردی   
      ج ) شیوه های اشتباه آموزش   
انتخاب راه حل جدید به صورت موقت
اجرای راه حل ها و نظارت بر آن ها
گردآوری اطلاعات ( شواهد 2 )
ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن
نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد
منابع و پیوست

چکیده :

اضطراب به طور کلی و اضطراب ریاضی به طور ویژه می تواند میزان حواس پرتی و هجوم افکار نامربوط را به ذهن افزایش دهد و با ایجاد اختلال در ساختارهای ذهنی و فرآیندهای پردازش اطلاعات موجب تحریف ادراکات افراد پدیده ها و مقوله های ریاضی شود.  پژوهش ها در سال های اخیر نشان داده اند که اضطراب ریاضی غیر معقول ( اضطراب مرضی ) با ایجاد مانع های جدی شناختی و آموزشی در فراگیران، ضمن ابتلای آنان به ایست فکری و نقصان قابلیت های استدلالی، موجبات تضعیف خود باوری ریاضی را در آنها فراهم می آورد و با ایجاد نگرش منفی به شدت بر عملکرد پیشرفت ریاضی فراگیران موثر می افتد. اضطراب ریاضی وضعیتی روانی است که به هنگام رویارویی با محتوای ریاضی ، چه در موقعیت آموزش و یادگیری ، چه در حال مسائل ریاضی و یا سنجش رفتار ریاضی در افراد پدید می باید .

کلید واژه: اضطراب ریاضی، بهبود رفتار و عملکرد ، تاثیر اضطراب پیشرفت تحصیلی

مقدمه
اضطراب ریاضی وضعیتی روانی است که به هنگام رویارویی با محتوای ریاضی ، چه در موقعیت آموزش و یادگیری ، چه در حل مسائل ریاضی و یا سنجش رفتار ریاضی در افراد پدید میآید. این وضعیت معمولاً توأم با نگرانی زیاد ، اختلال و نابسامانی فکری ، افکار تحمیلی و تنش روانی و در نتیجه ایست تفکر می باشد. اضطراب به طور کلی و اضطراب ریاضی به طور ویژه می تواند میزان حواس پرتی و هجوم افکار نامربوط را به ذهن افزایش دهد و با ایجاد اختلال در ساختارهای ذهنی و فرآیندهای پردازش اطلاعات موجب تحریف ادراکات افراد از پدیده ها و مقوله های ریاضی شود. پژوهشهای انجام گرفته درباره اضطراب و عملکرد افراد گواه نیرومندی بر این واقعیت است که اضطراب، افسردگی و به طور کلی فشارهای روانی موجب کاهش رفتار مفید و مؤثر اشخاصی در مقابله با واقعیتهای گوناگون می شود، به ویژه هنگامی که تکالیف خواسته شده دارای گامهای فکری بیشتری باشند. وجود اضطراب بالا در کلاس ریاضی را به مثابه پدیده ای خطرناک و بسیار مهم با تأثیرات دراز مدت میپذیرد و هیجان های قوی ( از جمله اضطراب ریاضی ) می توانند موجب ایست توانایی و قدرت استدلال و نقصان در عملکرد مفید فرد بشوند و او را در دوری باطل گرفتار سازند.

 

دانلود فایل