بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله | ویرایش نو baran

بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله بررسی, شیوع, همسر, آزاری, در, بین, زنان, متاهل, حدود, سنی, 35,30, ساله چکیده :
هدف از تحقیق حاضر بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله شهرستان ابهر است که فرضیه های عنوان شده عبارت است بین پایگاه اقتصادی خانواده و همسر آزاری شوهر رابطه وجود دارد2) بین نبود فرزند و همسر آزاری رابطه وجود دارد . 3) بین ویژگیهای شخصیتی شوهر و همسر آزاری رابطه وجود دارد که جامعه آماری عنوان شده در این تحقیق عبارت است زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله که در یک ماه گذشته در حدود 450 نفر به مراکز مشاوره و شورای حل اختلاف مراجعه کرده که 45 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون مربوط به همسر آزاری و علل شیوع آن دارای 30 سوال دورسه مبحث مربوط به مسائل اقتصادی به مسائل فرزند و تربیت آنها و مسائل شخصیتی است که دارای دو گزینه بله و خیر است و جواب به سوالات بله به عنوان نمره خام به حساب آمده که جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری استفاده گردیده و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرضیه ها تایید شده بین منابع اقتصادی و نبود فرزند و ویژگیهای شخصیتی و شیوع همسر آزاری رابطه وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر است .

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
وقتی روابط اشخاصی که دارای گذشته و آینده مشترک اند مورد مشاهده قرار می گیرد ، آشکار می شود که آنها در رفتار خود نسبت بهم از شیوه های سازمان یافته ای تبعیت می کنند اگر چیزی را بتوان به انسان و سایر حیوانات تعمیم داد ، این است که تمام« مخلوقات مستعد یادگیری » مجبور به سازمان دهی اند .
سازمان یافته بودن یعنی تبعیت از شیوه های الگو یافته و تکراری رفتار و قرار گرفتن در یک سلسله مراتب . موجوداتی که خود را سازمان می دهند در واقع پایگاه یا قدرت ، یا مراتبی تشکیل می دهند که در آن هر موجودی در سلسه مراتب جایی دارد ، بطوری که یکی فوق او و دیگری بدون او قرار میگیرد . گر چه گروهها بعلت نقش های گوناگون ، بیش از یک سلسه مراتب دارند ، مع هذا وجود مطلق سلسه مراتب اجتناب ناپذیر است ، زیرا سازمان ماهیتاً سلسه مراتبی است . ما ممکن است آرزوی جامعه ای داشته باشیم که در آن تمام مخلوقات ، پایگاه و تقدم و نابرابری وجود دارد . در بسیاری از جواع حتی طرز صحبت با مافوق و مادون یکسان نیست، شخصیت یک فرد از محیط روزمره خانوادگی و دل مشغولیهای برون سازمانی وی جداشدنی نیست . در هر نوع بررسی درباره تنیدگی فردی ، نمی توان مسایل خانوادگی ، مشکلات مالی ، تعارض بین باورهای شخصی و شیوه سازمان موسسه، تعارض بین خواسته های موسسه و خواسته های خانواده را نادیده گرفت . در حال حاضر ، هنوز هیچ تحقیق جامعی با در نظر گرفتن مجموعه تنشهایی که رویاروی فرد قرار دارند ، انجام نشده است . پژوهشهایی که از دهه 1970 در کشورهای انگلیس زبان انجام گرفت به وجود رفتار مشابهی در اکثر همسران کارمندان طبقه متوسط اشاره می کرد و به باور این زمان در لزوم ایفای نقش « حامی » شوهر انشان تاکید می نمود . بررسیهای دیگری که درباره همسران مدیران موسسات انجام شده اند ، بر وجود یک « قرار داد پنهانی » بین زن و مرد ، که هرگز آشکارا بیان نمی شود تاکید کرده اند ؛ قرار ددادی که بر اساس آن ، زن پذیرفته است تا نقش « سنگ بنای خانوادگی » را به گونه ای ایفا کند که فرد بتواند آزادانه با همه الزامهای حرفه ای و سازمانی خود مقابله نماید . بدین ترتیب ، موسسات از چنین تقسیم وظایفی که زنان می پذیرند یا تحمل می کنند ، سود می جوید .

بيان مساله
نه تنها فرد نسبت به استرس به صورت واحدي وحدت يافته عمل مي كند بلكه واكنش وي به نحوي است كه حداقل انرژي و ذخيره خود را به كار مي اندازد . ميلر در 1965 اظهار مي دارد كه موجودات زنده خواه از لحاظ تكامل در رده بالا باشند خواه پايين تمايل دارند كه ابتدا دفاعهايي را به كار گيرند كه براي آن كمترين بها را بپردازند اگر موثر واقع نشد منابع اضافي و گرانبهاتر وارد عمل مي شوند . در سطح فيزيولوژي اگر بتدريج اسيد به بدن يك سگ تزريق شود ابتدا تنفس به عنوان اولين مكانيزم دفاعي تشديد مي گردد . اگر اين تشديد تنفس موثرواقع نشد مكانيزمهاي حفاظتي موثرتري مانند تغييرات زيستي – شيميايي خون وارد عمل مي گردد در سطح اجتماعي يك كشور در جنگ با كشور ديگر ابتدا نيروي كمي اعزام مي دارد اگر موثر نبود بر نيروي خود مي افزايد تا جايي كه براي دفع دشمن ممكن است به بسيج عمومي مبادرت ورزد . البته در زندگي زناشويي هر زمان كه مقدار زيادي انرژي غريزي در شخص متراكم شود و از انتشار آن جلوگيري به عمل آيد تمدن به درد سر مي افتد و شرايط بسيار انفجار آميزي ايجاد مي شود اين بدان معناست كه زوجين زير ظاهر خود در حال غليان هستند .

اهداف تحقیق
هدف از تحقیق حاضر بررسی شیوع گستره همسر آزاری است و اینکه چه مواردی باعث شیوع همسر آزاری در زندگی زناشویی می شود و چه مواردی باعث می شود که تحمل زندگی زناشویی کم و کمتر می شود به طوری که باعث آزار و اذیت در بین زوجین و گاهی این اذیت ها به قدری بد و وخیم است که صدمات جدی را به اطرافین می رساند که هدف از تحقیق حاضر این است که این موارد شناخته و باعث کاهش آنها شویم .

اهمیت و ضرورت تحقیق
درجه رشد عاطفی و فکری فقط بستگی به سن ندارد چون افرادی پیدا می شوند که در سنین 25 سالگی از نظر رشد عاطفی ، فکری ، اجتماعی کاملاً رسیده و بالغ هستند و برعکس اشخاصی وجود دارند که در سنسن خیلی بالاتر هنوز به رشد عاطفی اجتماعی نرسیده اند . از آنجایی که رشد عاطفی فکری با رشد هوشی رابطه مستقیم دارد و لذا اختلاف زیاد بین هوش و معلومات زن و مرد ممکن است سبب بروز اختلافات زناشویی بشود . تحقیقات نشان می دهد که مردان بیشتر مایلند یا زنانی که کم هوشتر از خودشان و همچنین از نظر تحصیل مدارک کمتری دارند ازدواج کنند . اغلب زنانی که خیلی باهوش و تحصیلات بالاتری دارند مجرد می مانند .

فرضیه های تحقیق
1- بین پایگاه اقتصادی خانواده و همسر آزاری شوهر رابطه وجود دارد .
2- بین نبود فرزند و همسر آزاری رابطه وجود دارد .
3- بین ویژگیهای شخصیتی شوهر و همسر آزاری رابطه وجود دارد .

متغیرهای تحقیق
پایگاه اقتصادی
ویژگی شخصیتی همسر متغیر مستقل
نبود فرزند
همسر آزاری متغیر وابسته

تعاريف عملياتي واژه ها و مفاهيم كليدي
كمبود منابع اقتصادي عبارتند از كم بودن دستمزد و يا عدم كار در زندگي زناشويي در بين مردان و عدم برآورده ساختن احتياجات اعضاي خانواده كه همه مي تواند جزء كمبود منابع اقتصادي باشد و بالاخره عبارتند از نمره اي كه آزمودني از آزمون مربوط به شيوع همسر آزاري بدست آورده است و عدم تفاهم زوجين عبارتند از عدم تفاهم در بين عملكردها و سازگاري و هماهنگ شدن زوجين در بسياري از امور منزل و بيرون و اينكه هر كدام ساز مربوط به خود را مي نوازد و حرف يكي از گلوي آن يكي پايين نمي رود و بالاخره عبارتند از نمره اي است كه آزمودني از آزمون شيوع همسر آزاري بدست آورده اند همسر آزاري عبارتند از آزار و اذيت زوجين به صورت خشونتهاي جسمي ، و روحي كه گاه اين خشونتهاي جسمي ضرب و شتم خود را نشان داده است و اين موارد باعث روانه كردن زوجين به مراكز درماني است و گاهي هم اين اذيت ها به صورت روحي و رواني است كه خود را به صورت مشكلات جسماني نشان داده است .

 

دانلود فایل