تحقیق بررسي رابطه بين رضايت شغلي با شخصيت | ویرایش نو baran

تحقیق بررسي رابطه بين رضايت شغلي با شخصيت تحقیق بررسي رابطه بين رضايت شغلي با شخصيت,نظريه هاي«انتخاب شغل» و «رضايت شغلي»,عوامل موثر بر رضايت شغلي,سنجش رضايت شغلي,ارتباط رضايت شغلي با ساير عوامل,ماهيت شخصيت و انسان,نقش وراثت زيستي در شخصيت,اهميت محيط طبيعي در رشد شخصيت,نقش تجربه گروهي,,, فهرست مطالب
فصل اول(طرح تحقيق)
مقدمه:
بيان مسئله:
اهداف تحقيق:
سوالهاي تحقيق:
فرضيه هاي تحقيق:
ضرورت و اهميت تحقيق
تعريف و اصطلاحات و واژه هاي كليدي
فصل دوم(ادبيات و پيشينها تحقيق)
پيشينه و ادبيات تحقيق
تعاريف رضايت شغلي
تقسيم بندي مشاغل توسط روانشناسان
نظريه هاي«انتخاب شغل» و «رضايت شغلي»
مسائل حل شده در رضايت شغلي
عوامل موثر بر رضايت شغلي
سنجش رضايت شغلي
ارتباط رضايت شغلي با ساير عوامل
مروري بر تحقيقات گذشته
تعاريف شخصيت
شخصيت از ديدگاه مردم
شخصيت از ديدگاه روانشناسان
ماهيت شخصيت و انسان
نقش وراثت زيستي در شخصيت
اهميت محيط طبيعي در رشد شخصيت
رابطه فرهنگ و شخصيت
نقش تجربه گروهي در رشد شخصيت افراد
اهميت تجاري شخصي در رشد شخصيت
نظريه هاي شخصيت
شخصيت از ديگاه فرويد
صفات شخصيت
مروري بر تحقيقات گذشته

فصل سوم(روش تحقيق)
ابزار تحقيق
جامعه آماري
نمونه گيري
روش آماري
فصل چهارم (تجزيه و تحليل داده ها)
فصل پنجم (بحث و نتيجه گيري)
نتايج و يافته هاي تحقيق
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات
منابع و ماخذ

فرضيه ها:
1. بين شخصيت و رضايت شغلي رابطه معني داري وجود دارد
2. بين عوامل محيطي و اجتماعي با رضايت شغلي رابطه وجود دارد.
3. بين سطوح شغلي با رضايت شغلي رابطه وجود دارد.
4. بين فرهنگ و ارزشهاي شغلي و خانوادگي با رضايت شغلي رابطه وجود دارد.
5. بين سازگاري اجتماعي و شخصيتي با گرايشهاي شغلي رابطه معني داري وجود دارد.
روش تحقيق – همبستگي وجامعه – افراد شاغل(مرد و زن)
روش گرد آوري داده ها پرسشنامه اي است.
تجزيه و تحليل داده با استفاد از يافته هاي
1. بين شخصيت و رضايت شغلي رابطه مثبت و قوي وجود دارد.
2. بين عوامل اجتماعي وسطوح شغلي با رضايت شغلي رابطه وجود دارد.
3. بين سازگاري اجتماعي و ارزشهاي شغلي وخانوادگي با رضايت شغلي رابطه معني داري وجود دارد.
مقدمه:
كارائي و رضايت شغلي از عوامل مهمي هستند كه بايد در توسعه جامعه صنعتي مورد توجه قرار گيرند . مطالعه و بررسي تاريخچه توسعه و تحول جوامع صنعتي نشان مي دهد كه نيروي انساني ماهر و تعليم يافته در جوامع سنتي و جوامع صنعتي تاثير انكار ناپذيري داشته است . هر فردي سعي دارد شغلي را انتخاب كند كه علاوه بر تامين نيازهاي مادي از نظر رواني نيز او را ارضا كند.
رضايت شغلي مساله اي است كه بسياري افراد با آن دست به گريبانند.
به نظر هالند : رضايت شغلي ميزان سازش بين نوع شخصيت و محيط شغلي است . هر چند ميزان سازش بين اين دو بيشتر باشد رضايت شغلي بيشتر است.
چگونگي شخصيت افراد در سازگاري شغلي اهميت زيادي دارد. بعضي مشاغل براي افراد سربه زير و ساكت مناسب است در حالي كه تعدادي از مشاغل براي افراد برون گرا و سازگار مناسب به نظر مي رسد.

 

دانلود فایل