تحقیق در مورد تبخیر | ویرایش نو baran

تحقیق در مورد تبخیر تحقیق, در, مورد, تبخیر مقدمه
تبخير جرياني است كه بوسيله آن آب يا يخ تبديل به گازمي شود. در فيزيك فرايند تبديل يخ به بخار را تصعيد مي نامند.
با توسعه جوامع بشري يكي از مسائل مهم در پيشرفت هرجامعه ، دسترسي به آب با كيفيت مناسب در محل و زمان مورد نظر مي باشد ، به طوريكه يكي از مهمترين عوامل محدودكننده توسعه اقتصادي ، مي تواند كمبود آب و يا كيفيت نامناسب آن مي باشد.
موقعيت جغرافيايي و شرايط اقليمي خاص ، كشور ما را در ردة مناطق كم باران كرة زمين قرار داده است . زيرا صرف نظر از صفحات شمالي البرز و بخشي قسمت هاي غربي زاگرس قسمت اعظم كشور ما از نزولات جوي كافي بي بهره مي باشد.
از آنجايي كه تبخير مي تواند از سطوح مختلف از جمله : رطوبت موجود درپوشش گياهي ، سطح خاك وسطوح آزاد آب مثل اقيانوس ها ، درياها ، نهرها و حتي سفره‌هاي آب زيرزميني و … صورت مي گيرد. پس اين امر باعث مي شود كه مقدار بسيار زيادي از آب از دسترسي ما خارج شود پس درنظر گرفتن نقش تبخير براي برنامه ريزي و مديريت ميزان آب مصرفي در كشاورزي و طرح‌هاي عمراني مانند مهندسي ساختمان ، ايجاد سدهاي مختلف ، بيلان جرم درياچه‌ها ‌، حوضچه هاي تبخيري مورد استفاده در دفع فاضلاب هاي آلوده كننده بسيار مهم است. البته بايداين نكته را در نظر داشت كه در بين پديده هاي مختلف هواشناسي ، اندازه‌گيري ميزان تبخير واقعي مشكل‌ترين كارهاست.
پس به طور خلاصه مي توان گفت كه اهداف اين تحقيق و پژوهش عبارتند از :
– شناسايي عوامل مؤثر بر تبخير سطحي
– آشنايي با روشهاي اندازه گيري تبخير
– نقش تبخير در برنامه ريزي و احداث پروژه هاي سد و مخازن آب
– استفاده بهينه در مصرف آب و برآورد نياز آبي گياهان
– استفاده بهينه از زمينهاي قابل كشت كشاورزي و حاصلخيزي زمينهاي زراعتي
– شناسايي عوامل تبخير در كميت و كيفيت محصولات غذايي و كشاورزي

تبخير
عمل تبخير يك فرايند كاملا فيزيكي بوده كه در آن انرژي حرارتي باعث تغيير حالت آب از مايع به گاز مي گردد.
در هواشناسي به فرايندي تبخير مي گويندكه نتيجه آن آزاد شدن مولكولهاي آب و وارد شدن آنها در اتمسفر مي باشد. به عبارت ديگر تبخير در طبيعت همان انتشار بخار آب از يك سطح مرطوب ، سطح آزاد آب و اعم از حالت مايع يا جامد را در درجه حرارتي پايين تر از نقطه جوش آب مي توان تعريف كردكه به آن تبخير سطحي اطلاق مي شود.
لذا تبخير نقش مهمي در ميزان آب قابل دسترس در يك منطقه دارد . بااهميت‌ترين شكل تبخير ، تبخيري است كه از روي اقيانوس هاو درياهاي آزاد انجام مي پذيرد و از آنجايي كه اين آبها از منابع اصلي مجموعه‌ي آب در سطح زمين مي باشد ، عامل اصلي انتقال آب و بخار آن در حجم بالا بين اقيانوس ها و خشكي ها محسوب مي شود.
از ديگر شكل هاي بااهميت تبخير ، تبخير از رطوبت موجود در پوشش گياهي ، سطح خاك و سطوح آزاد كوچك آب مثل درياچه‌ها ، رودخانه ها و نهرهاست . ريشه‌ي گياهان رطوبت موجود در خاك را جذب و بخشي از آن را توسط اندام‌هاي خود ترجيحا برگها به اتمسفر زمين وارد مي كند ، به اين فرم از تبخير ، تعرق مي گويند . چون تعرق گياهان را نمي توان از تبخير سطح خاك مجزا كرد ، كل پديده را تبخير و تعرق نامند كه غالباً آب مصرفي گياه گفته مي شود. لذا برآورد ميزان آبي كه در اثر آبياري به مصرف تعرق زراعت و درختان مي‌رسد ، بر اساس تبخير و تعرق است . ابعاد و اندازه‌ي شبكه هاي آبياري نيز تابع مستقيمي از مقدار و زمان آب مصرفي است كه به صورت تبخير و تعرق وارد جو مي شود . مسلماً تبخيرو تعرق جزء اصلي چرخه‌ي هيدرولوژي براي ت

 

دانلود فایل