دریافت طرح درس کشوری بر مبنای ساحت های شش گانه دنباله حسایی (فصل اول – درس چهارم) با کد 31142

طرح درس , بلوم , اهداف رفتاری , عناصر برنامه ی ملی , سند تحول بنیادین

طرح درس کشوری بر مبنای ساحت های شش گانه دنباله حسایی (فصل اول – درس چهارم)

طرح درس کشوری  بر مبنای ساحت های شش گانه دنباله حسایی (فصل اول – درس چهارم) 

طرح درس کشوری  بر مبنای ساحت های شش گانه با فرمت word  
چگونه بتوانیم طرح درس کشوری بر مبنای ساحت های شش گانه، اهداف رفتاری و عناصر برنامه ی ملی (تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـلاق) و همچنین حیطه ی بلوم بنویسیم 
طرح درس روزانه درس ریاضی دهم
موضوع درس: دنباله حسایی (فصل اول – درس چهارم)

دانلود فایل