دریافت محاسبه داده های آماری شرکت قند مرودشت در سال 86 ویژه تحقیقات رشته حسابداری و مدیریت مالی با کد 17646

محاسبه داده های آماری شرکت قند مرودشت در سال 86 ویژه تحقیقات رشته حسابداری و مدیریت مالی

محاسبه داده های آماری شرکت قند مرودشت در سال 86 ویژه تحقیقات رشته حسابداری و مدیریت مالی

این فایل شامل محاسبه داده های آماری شرکت قند مرودشت در سال 86 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:
قیمت
نوسانات
نسبت قیمت به سود
سود هر سهم
بالاترین و پایین ترین قیمت
حجم سهام
ارزش بازاری

دانلود فایل