دریافت پاورپوینت اصلاح ساختار سازماني با کد 28461

پاورپوینت, اصلاح, ساختار, سازماني,

پاورپوینت اصلاح ساختار سازماني

نوع فایل power point

قابل ویرایش 49 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

مباني تصميم گيري:(جهت گيري هاي اصلي در اصلاح ساختار شرکت راه آهن ج.ا.ا)

چشم انداز و جهت گيريهاي اصلي:

اصلاح ساختار سازماني در حد تكفل امور حاكميتي (شركت زيرساخت ريلي) با رويكرد جدا سازي امور زيربنايي (متولي امور زير بنايي- شركت زير ساخت ريلي) از امور بهره برداري و واگذاري كليه امور بهره برداري به بخش هاي غير دولتي ، استقرارسيستم مديريت فرآيند ها و سيستمهاي نوين مديريتي در سطح شركت متناسب با :

انتظارات ذينفعان.

ارتقاء مستمر سطح كيفي خدمات.

تغييرات فن آوري و روش هاي نوين حمل و نقل ريلي.

ماموريت اصلي:

توسعه كمي و كيفي حمل و نقل ريلي، بستر سازي و تسهيل در توليد و عرضه خدمات حمل و نقل ريلي )دسترس آسان) با رعايت اصل عدم تبعيض به بخشهاي متقاضي، تخصيص و مديريت بهينه ظرفيت شبكه مبتني بر اساس كاركرد تجاري، ايجاد و توسعه فضاي رقابتي در صنعت از طريق تدوين سياست ها و استانداردهاي عملكردي و نظارتهاي مستمر و نظام مند (الزامات اصل 44 و قانون دسترسي آزاد)

استراتژي( جهت گيري ها) و الزامات اساسي در تحقق شرکت زير ساخت ريلي(تجاري سازي) و سازمان حمل و نقل ريلي :

اصل 3 – اداره زيرساخت راه آهن بر مبناي يك شركت تجاري.

3-1- فعاليت با تراز مالي غيرمنفي (حداكثر در سطح پوشش هزينه هاي جاري شبكه
زيرساخت از محل درآمدهاي تعرفه اي و يارانه هاي دولتي).

3-2- شفاف شدن رابطه مالي با دولت :
3-2-1 – ارائه خدمات عمومي برمبناي تعرفه تكليفي و اخذ ما به التفاوت از دولت (به
تفكيك نوع حمل و سير)

3-2-2- تخصيص معادل هزينه هاي جانبي (External Costs) ايجاد شده توسط
حمل جاده اي به زيرساخت ريلي بابت نگهداشت سطح و يا توسعه ظرفيت شبكه .

3-3- آزادي فعاليت در زمينه هاي :

3-3-1- كنترل عرضه و تقاضا براي بهبود بازار.

3-3-2- ايجاد امكان تغييرات در نرخ پايه تعرفه ها (تخفيفات و ترجيحات) در حد
معين و متناسب با عرضه و تقاضا

3-3-3- كنترل منابع سرمايه اي و هدايت آن براي توسعه بازار

3-3-4- تنظيم و كنترل بودجه جاري، كاركنان و دارايي ها

3-3-5- فعاليت تنظيم بخش هاي تخصصي وعدم امكان عزل و نصب آنها بدون
رعايت ضوابط قانوني (جدايش امور تنظيم بخشي از امورسياسي)

فهرست مطالب و اسلایدها

الف- تبيين مباني نظري(چشم انداز و جهت گيري هاي اصلي)

ب- الزامات قانوني.

ج- گزينه منتخب

دانلود فایل