دریافت پاورپوینت بافت شناسی غده آدرنال یا فوق کلیوی (Histology of (suprarenal/ Adrenal glands با کد 27884

طبقه حلقوی ,طبقه رشته ای,سلولهای طبقه رشته ای ,طبقه مشبک,مغز غده فوق کلیوی (Suprarenal medulla),پاتولوژی غدد ,هیپرکورتیزولیسم,تظاهرات اولیه سندرم کوشینگ,هایپرآلدومترونیسم اولیه ,سندرم های آدرنوژنیتال,کم کاری قشر غده آدرنال یا نارسایی,نارسا

پاورپوینت بافت شناسی غده آدرنال یا فوق کلیوی (Histology of (suprarenal/ Adrenal glands

بافت شناسی غده آدرنال یا فوق کلیوی Histology of (suprarenal/ Adrenal glands)
قشر (Cortex) 
طبقه حلقوی 
طبقه رشته ای
سلولهای طبقه رشته ای 
طبقه مشبک
مغز غده فوق کلیوی (Suprarenal medulla)
پاتولوژی غدد 
هیپرکورتیزولیسم
تظاهرات اولیه سندرم کوشینگ
هایپرآلدومترونیسم اولیه 
سندرم های آدرنوژنیتال
کم کاری قشر غده آدرنال یا نارسایی
نارسایی حاد  
 عوامل ایجاد کننده
نارسایی مزمن
عوامل ایجاد کننده
نارسایی ثانویه
نارسایی اولیه قشر آدرنال با سطح  بالای ACTH
مدولای آدرنال
فئوکروموسیتوم
نوروپلاستوم
اختلالات قشر آدرنال 
متابولیسم و دفع استروئیدها
چرخه شبانه روزی گلوکورتیکویدها
مینرالوکورتیکوئیدها
آندروژن های آدرنال
فیزیولوژی رنین – آنژیوتانسین
فیزیولوژی گلوکوکورتیکوئید
فیزیولوژی مینرالوکورتیکوئیدها
اثرات مینرالوکورتیکوئیدها بر سلول های غیر اپی تلیال
مکانیسم عمده، ترشح آلدسترون را کنترل می کنند 
فیزیولوژی آندروژن
پرکاری قشر آدرنال
شایع ترین علت سندرم کوشینگ
درمان سندرم کوشینگ
نئوپلاسم آدرنال
هیپرپلازی دوطرفه 
میفه پریستون
گلوکوکورتیکوئیدها
اثرات کاتابولیک
فعالیت های ضد التهابی و سرکوب کننده ایمنی
ماکروفاژومونویست
سلول های اندوتلیوم
لنفوسیت ها
گلوکوکورتیکوئیدهای کوتاه اثر و متوسط اثر
گلوکوکورتیکوئیدهای با اثر بینابینی 
گلیکوکورتیکوئیدهای مهم
گلوکوکورتیکوئیدهای مصنوعی
جدول قدرت نسبی دوز معادل نماینده کورتیکو استروئیدها
کاربرد بالینی
 بیماری آدیسون
بیماری های غیر آدرنال 
آزمون سرکوب دگزامتازون
عوارض
روش های به حداقل رساندن عوارض
مینرالوکورتیکوئیدها
آنتاگونیست های کورتیکواستروئیدها
آنتاگونیست های گیرنده
مهار کننده های سنتز
اسپیرونولاکتون
اپلرنون  میفه پریستون: (RU-486)
آمینوگلوتتامید
کتوکونازول
آتومیداد
متی رایون 
تریلوستان
آبیداترون 
میتوتان
جدول ادرنوکورتیکال استروئیدها و انالوگ های صناعی
و……..
منابع

دانلود فایل