دریافت پاورپوینت صورت سود و زیان و اطلاعات مربوط با کد 28000

پاورپوینت, صورت, سود, و, زیان, و, اطلاعات, مربوط ,

پاورپوینت صورت سود و زیان و اطلاعات مربوط

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 42 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:
نکته : ارائه جداگانه اقلام استثنائی و نتایج مربوط به عملیات متوقف شده در متن صورت سود و زیان توصیه شده که بر مفید بودن اطلاعات ارائه شده می افزاید . هزینه های استثنائی ممکن است عملیاتی و یاغیر عملیاتی باشند که هرکدام از اقلام مشابه با هم جمع شده و بصورت یکجا در بخش های مربوطه گزارش می شوند .
اقلام غیر مترقبه :

اقلام با اهمیتی هستند که در کنترل واحد تجاری نبوده و منشاء آن رویدادهای خارج از فعالیت عادی شرکت می باشند و انتظار نمی رود بطور مکرر یا منظم ( عدم وقوع مکرر ، نامنظم و غیر مستمر از ویژگیهای لازم برای اقلام غیر مترقبه محسوب می شود ) واقع شود .سود یا زیان اقلام غیر مترقبه پس از کسر مالیات مربوط باید بطور جداگانه در صورت سود و زیان پس از سود یا زیان ناشی از عملیات عادی نشان داده شود . به طور کلی اقلام غیر مترقبه شامل رویدادها یا مبادلاتی است که وقوع آنها غیر مکرر و ماهیت آنها غیرعادی بوده و در صورتی غیر مترقبه تلقی می شود که هر دو شرط توامان احراز گردد .

فهرست مطالب و اسلایدها:

تعریف سود و زیان

اهداف صورت سود و زیان

شکل و محتوای صورت سود و زیان

طبق استاندارد ایران

مفهوم سود

درآمد Revenue

سود غیر عملیاتی Gains

شناخت درآمد فروش

شناخت درآمد فروش در خلال تولید

شناسائی درآمد فروش در خاتمه تولید

فروش با حق استرداد کالا Sales with Recourse

فروش اقساطی Installment Sales

هزینه و زیان غیر عملیاتی

ارتباط مستقیم علت و معلولی

تخصیص منطقی و سیستماتیک

چه اقلامی باید در هزینه ها منظور شوند

متداولترین روشهای اندازه گیری هزینه ها عبارتند از

تعیین بهای تمام شده
چه موقع هزینه ها تحقق می یابند ؟

مفهوم مقابله هزینه ها با درآمد فروش

نتایج حاصل از عملیات متوقف شده

تعدیلات انباشته ناشی از تغییر در رویه های حسابداری باید

تغییر روش ارزشیابی موجودیها

سود رقیق نشده هر سهم

صورت سود و زیان جامع براسا بیانیه 6 استاندارد حسابداری ایران

دانلود فایل