دریافت پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی با کد 31081

پاورپوینت روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی,کتاب روان شناسی فیزیولوژیک ,محمدکریم خدا پناهی,خلاصه روانشناسی فیزیولوژیک,پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیک,روانشناسی فیزیولوژیک,ساختار و کنش سلول, دستگاه عصبی,مبانی زیست شیمی ,فیزیولوژی سلول

پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی

پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (ساختار و کنش سلول های دستگاه عصبی) در قالب pptx و در حجم 56 اسلاید: 

بخشی از متن:
بدن انسان از حدود ۱۰۰×۷۵ سلولهای مختلف زنده تشکیل شده که توسط بافت محافظ نگهداری می شوند. سلولهای بدن در انجام وظایف با یکدیگر متفاوت اند ولی در برخی ویژگیها با یکدیگر مشابهت دارند. 
مبانی زیست – شیمی فیزیولوژی سلول
مشاهدات میکروسکوپی سلول نشان می دهند که هر سلول از غشا، سیتوپلاسم و هسته تشکیل شده است. سیتوپلاسم و هسته سلول را محتوای سلول یا پروتوپلاسم می نامند. پروتوپلاسم دربر گیرنده اجزاء اصلی آب، محلول نمک، مواد سفیدهای پروتئین)، مواد چربی (لیپید) و مواد قندی (گلوسید) است.
در سیتوپلاسم سلول، اندامهای دیگری، مانند میتوکندری (اندامی که از قند و چربی انرژی تولید می کند و با مسمومیت سلول ۹۵ درصد از تولید انرژی خود را از دست می دهد اندوپلاسمی و لیزوزومها نیز یافت می شوند.
الف) ترکیبات شیمیایی سلول 
هر سلول از عناصر طبی محدودی ساخته شده است. شش عنصر کربن )C)، هیدروژن (H)، ازت (54)، اکسیژن (0)، فسفر (۴) و گوگرد (S) ۹۹ درصد وزن سلول را تشکیل می دهند. از ترکیب دو عنصر هیدروژن و اکسیژن آب در سلول پیش می آید که نزدیک به ۷۰ درصد وزن سلول را شامل می شود. مایع درون سلولی مرکب از هزار مولکول کوچک مختلف، برای تجزیه و ترکیب اهمیت دارد و ساختهای اصلی مولکولهای بزرگ تلقی می شوند. 
بسیاری از این مولکولهای کوچک از لحاظ ساخت شیمیایی هم طبقه، یا هم خانواده هستند. معمولا در سلولها چهار نوع از این طبقه مواد مانند قند، اسید چرب، اسید آمینه و نوکلئوتیدها مشاهده می شوند .

دانلود فایل