دریافت پاورپوینت فصل هشتم 8 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (دستگاه حرکتی) با کد 31340

پاورپوینت روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی,کتاب روان شناسی فیزیولوژیک ,محمدکریم خدا پناهی,خلاصه روانشناسی فیزیولوژیک,پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیک,روانشناسی فیزیولوژیک,,دستگاه حرکتی ,فصل هشتم,موقعیت و کنش مراکز حرکتی

پاورپوینت فصل هشتم 8 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (دستگاه حرکتی)

پاورپوینت فصل هشتم 8 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (دستگاه حرکتی) در قالب pptx و در حجم 37 اسلاید: 

بخشی از متن:
دستگاه حرکتی 
در فیزیولوژی به بخشی از دستگاه عصبی که فرمان را از مراکز عصبی به اندامهای مجری منتقل کرده و در نتیجه در موجود زنده حرکت ایجاد می کند، دستگاه حرکتی گویند. انسان با این دستگاه می تواند به طور مناسب با محیط خویش تعامل داشته باشد. بخشی از فعالیتهای حرکتی برای نگهداری و مقاومت بدن در قبال جاذبه زمین صورت می گیرد و بخش دیگری از آن حرکتی با هدف پاسخگویی به محرکهای درونی و بیرونی انجام می شود.
موقعیت و کنش مراکز حرکتی
برای نگهداری و حرکت بدن ساختهایی در دستگاه اعصاب مرکزی و نخاع شوکی مسئولیت دارند. اگرچه پدیدایی حرکات مختلف بدن به وسیله مراکز اختصاصی انجام می شود ولی برای غلبه بر کنشهای حرکتی بین این مراکز حرکتی هماهنگی لازم مشاهده می شود. شکل ۱- ۸ ساخت کلی و سلسله مراتب مراکز حرکتی را نشان می دهد. ستون چپ ساخت سلسله مراتبی، ستون میانی توانایی اختصاصی هر یک از بخشهای دستگاه عصبی و ستون راست نقش تغییر وضعیت حرکتی را نشان میدهد.  
در نخاع شوکی بین تارهای حسی و حرکتی ارتباط سیناپسی گسترده ای برقرار است که به کنش حرکتی یا بازداری حرکت منجر می شود. وقتی یک محرک به سرعت و به طور خودکار به وسیله دستگاه عصبی پاسخی را ایجاد می کند؛ گویند بازتاب صورت گرفته است. فرایند بیشتر این قبیل بازتابها به صورت غیرارادی و ناهشیار انجام می شود مانند بازتابهای قلبی، عروقی، تنفسی، معده ای-روده ای، دفع، ترشح لوزالمعده، تخلیه کیسه صفرا و برخی بازتابهای دیگر. در کمان بازتابی مرکب، به جای یک نورون مرکزی چند نورون رابط همکاری دارند و در نتیجه چند سیناپس ایجاد می شود. این کمان بازتابی برای اعمال تغذیه و محافظت بدن ضروری است.

دانلود فایل