دریافت پاورپوینت فصل یازدهم 11 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (انگیزش) با کد 31444

پاورپوینت روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی,کتاب روان شناسی فیزیولوژیک ,محمدکریم خدا پناهی,خلاصه روانشناسی فیزیولوژیک,پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیک,روانشناسی فیزیولوژیک,فصل یازدهم,انگیزش

پاورپوینت فصل یازدهم 11 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (انگیزش)

پاورپوینت فصل یازدهم 11 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (انگیزش) در قالب pptx و در حجم 29 اسلاید: 

بخشی از متن:

انگیزش 

رفتارهای انسان، به استثنای بازتابهای نخاعی، معمولا «انگیزشی» به شمار می آیند، زیرا رفتارها نه فقط براساس محرک، محل تحریک و تغییرات ژنتیکی بلکه بر مبنای میزان فرکانس و شدت تحریک – که به موقعیت درونی ارگانیزم بستگی دارد – آشکار می شوند و به این ترتیب عوامل درون زاد نقش اساسی در پدیدایی رفتار ایفا می کنند؛ هر قدر عوامل درون زاد ارگانیزم قابلیت کاهش داشته باشند، از نقش متغیرهای فرضی رابط «انگیزشی» و «هیجانی» کاسته می شود.
هدف پژوهش‏های انگیزشی
هدف پژوهشهای انگیزشی بیشتر روشنگری مکانیزمهای فیزیولوژی و روان شناختی انگیزه های مهم مانند گرسنگی، تشنگی و تولید مثل است. بنابراین بحث روان شناسی فیزیولوژیک در زمینه انگیزش به تحلیل ارتباط بین شرایط پدیدایی قابل توصیف روانشناختی و فرایندهای فیزیولوژیکی درون ارگانیزمی مربوط می شود. 
برجسته ترین مکانیزمهای زیستی – عصبی انگیزش، مانند عصبی – هورمونی، عصبی – فیزیولوژی و عصبی – تشریحی با شرایط پدیدایی روانشناختی ارتباط تنگاتنگی دارند و به همین علت شناخت مکانیزمهای زیستی – عصبی به تنهایی نمی تواند به پیش بینی رفتار منجر شود.

دانلود فایل