دریافت 2000 سوال تستی عمومی آزمون های استخدامی با کد 31055

نمونه سوال تستی نظافتچی,نمونه سوال تستی نگهبان,نمونه سوال تستی سرایه دار,نمونه سوال تستی کارگر ساده, وزارت بهداشت, آموزش پرورش , بانک ,دادگستری ,جهاد کشاورزی ,وزارت علوم ,نمونه سوال استخدامی,نمونه سوال

2000 سوال تستی عمومی آزمون های استخدامی

2000 سوال تستی عمومی آزمون های استخدامی 
 وزارت بهداشت
 آموزش پرورش 
 بانک 
دادگستری 
جهاد کشاورزی 
وزارت علوم 

330 سوال اطلاعات سیاسی اجتماعی و مبانی قانونی
255 سوال زبان و ادبیات فارسی
205 سوال زبان انگلیسی
742 سوال معارف دین و زندگی
200 سوال ریاضی و آمار
200 سوال دانش کامپیوتر
240 سوال هوش

دانلود فایل