مقاله توجیه روانی ارتکاب جرم | ویرایش نو baran

مقاله توجیه روانی ارتکاب جرم مقاله توجیه روانی ارتکاب جرم,علل روانی جرم و جنایت,تحقیق توجیه روانی ارتکاب جرم مقاله توجیه روانی ارتکاب جرم

در این مبحث ابتدا به بررسی علل روانی جرم و جنایت از دیدگاه روانشناسان معروف پرداخته، سپس عوامل روانی ارتکاب جرم از ناحیه ی اطفال و نوجوانان را مورد بررسی قرار میدهیم.

روانکاوان و روانشناسان متآخر که هر گونه تلاش برای طبقه بندی مجرمین و تشخیص آنها از غیر مجرمین، کاری عبث و بیهوده است. زیرا تعداد کمی از مجرمین را که کم و بیش بیمار ‘غیر اجتماعی’ هستند، نمیتوان چندان به حساب آورد. عده ای دیگری را هم که به علل ارثی و نقایص قبل از تولد از تطبیق با اجتماع عاجزند نمیتوان نمونه تمام بزهکاران دانست…

لمبروزو میگفت سرنوشت هر کس نتیجه ی ساختمان بدنی اوست. بنابراین بزهکاران از لحاظ زیشت شناسی با دیگران فرق دارند.
مطالعات متخصصین روانکاوی از زندگی ‘روان ناآگاه’ به این نتیجه منجر شده است که هر جزیی از شخصیت انسانی که با اجتماع تطبیق یافته باشد، محصول تربیت اجتماعی است.

 

دانلود فایل