پاورپوینت الگوی مک مستر و الگوی چند مختصاتی | ویرایش نو baran

پاورپوینت الگوی مک مستر و الگوی چند مختصاتی پاورپوینت الگوی مک مستر,پاورپوینت فرض های بنیادی,پاورپوینت الگوی چند مختصاتی,پاورپوینت الگوی بیورز,پاورپوینت الگوی مک مستر و الگوی چند مختصاتی,الگوی مک مستر,فرض های بنیادی مک مستر,ابعاد کارکردی خانواده طبق الگوی مک مستر,سبک های کنترل رفتار

پاورپوینت الگوی مک مستر و فرض های بنیادی و الگوی چند مختصاتی و الگوی بیورز

بخشی از متن:
یک از وظایف مهم مشاوران و درمانگران خانواده، ارزیابی خانواده هایی است که برای مشاوره و درمان به آنها مراجعه کرده اند. بدون ارزیابی خانواده ها، تشخیص، سبب شناسی و درمان امکان پذیر نخواهد بود.
تعاریفی از ارزیابی
ارزیابی، یک اصطلاح عمومی و دربرگیرنده ی همه ی روش های قضاوت و داوری در مورد عملکرد، درجه بندی میزان پیشرفت یا مشکلاتی است که فرد ( یا خانواده ) تجربه می کند (برودفوت و همکاران، 1990؛دلاور و زهراکار،1387).
روی هم رفته در مشاوره، ارزیابی یک فرآیند جاری و درحال پیشرفت برای ارزشیابی، تدوین فرضیه ها، مورد توجه قرار دادن مسایل و موضوعات درمانی، طرح ریزی مداخلات، مشاهده ی اثرات و پیامدها، و استفاده از بازخورد اصلاحی برای ارزیابی مجدد شرایط و اصلاح مداخلات آینده بر اساس آن می باشد. (اسنیدر و همکاران، 1995).   
ارزیابی خانواده، در واقع یک نوع ارزشیابی در مورد عملکرد خانواده است که غالباً از طریق مصاحبه ای انجام می گیرد و دربرگیرنده ی عوامل موقعیتی و تاریخی است. ارزیابی خانواده بسته به علایق و دانش آزماینده و نیازهای خانواده ممکن است فقط شامل مصاحبه ی ذهنی شود یا می تواند ازطریق یک شجره نگار و یا ابزارهای عینی، یا نیمه عینی و فرافکن انجام گیرد (لابات و باگاروزی 1993؛ تئولیاتوس و همکاران، 1990).
گلدنبرگ و گلدنبرگ (2002) ارزیابی خانواده را موجب گسترش یافتن درک و برداشت مشاور خانواده، ایجاد، اصلاح، و از دور خارج کردن فرضیه ها، و مناسب ساختن مداخلات بر اساس برآوردهای تصفیه شده از خانواده می دانند. 
الگوی مک مستر
ساخت الگوی مک مستر در مورد ارزیابی کارکرد خانواده، اساساً از اواخر دهه ی 1950 در دانشگاه مک مستر واقع در هامیلتون اونتاریا در کشور کانادا آغاز گردید. در این الگو که بر اساس رویکرد سیستمی می باشد، ساختار، چگونگی سازماندهی و الگوهای تبادلی خانواده مورد بررسی قرار می گیرد. این الگو، الگوی تکامل یافته ی الگوی طرح طبقات خانواده است که در سال 1962 انتشار یافته است. الگوی مک مستر توسط اپستین، بیشاب و لوین در سال 1978 در بخش روان پزشکی دانشگاه مک مستر ارایه گردید. ارزیابی خانواده در این الگو مبتنی بر سبک مشکل محور است و بر عملکرد کنونی خانواده و نه مرحله ی رشد کنونی و یا مراحل رشد آن در گذشته، تأکید می کند
 (زهراکار، 1384).   

فهرست مطالب:
تعاریفی از ارزیابی
الگوی مک مستر
فرض های بنیادی مک مستر
ابعاد کارکردی خانواده طبق الگوی مک مستر
حل مسأله
فرآیند حل مسأله دارای هفت مرحله است
ارتباط
نقش ها
مدیریت و حفاظت ازسیستم
تدارک و تأمین منابع مالی
 ایجاد و توسعه ی مهارت های زندگی 
واکنش (همراهی) عاطفی
مشارکت (آمیزش) عاطفی
عدم مشارکت
مشارکت عاری از احساسات
مشارکت بی ثبات
مشارکت خودشیفته گرایانه
مشارکت همدلانه
مشارکت افراطی
مشارکت همزیستانه
کنترل رفتار
سبک های کنترل رفتار 
الگوی چند مختصاتی
انواع الگوی چند مختصاتی
الگوی سیستم های بیورز

 

دانلود فایل