تحقیق بررسي ريشه هاي مواضع خصمانه آمريكا عليه ايران | ویرایش نو baran

تحقیق بررسي ريشه هاي مواضع خصمانه آمريكا عليه ايران تحقیق, بررسي, ريشه, هاي, مواضع, خصمانه, آمريكا, عليه, ايران بررسي ريشه هاي مواضع خصمانه آمريكا عليه ايران

سياست هاي ناآگاهانه
توماس م . ريكس يكي از تحليل گران و نويسندگان آمريكايي است كه طي تحقيقي در خصوص رابطه ايران و آمريكا به بررسي فرهنگ سياسي ايران و ماهيت آن، بويژه در دوره پس از پيروزي انقلاب اسلامي، پرداخته است. نويسنده از رهگذر تحليل محتوايي و تاريخي فرهنگ سياسي ايران به اين نتيجه مي رسد كه مردم ايران از نظر فرهنگي با دولتمردان و نظام سياسي حاكم بر آمريكا و نه مردم آمريكا مخالفت دارند. اين مخالفت نيز ريشه در عملكرد سابق دولت آمريكا در ايران دارد كه نوعي نارضايتي را در بين مردم دامن زده است. بنابراين اصلاح آن عملكرد و زوال نارضايتي مزبور از مقدمات بحث رابطه ايران و آمريكا به شمار مي رود.
نويسنده براي تأييد ديدگاه خود به شواهد تاريخي متعددي اشاره دارد كه تماما حكايت از مداخله گري آمريكا در حوادث ايران دارد.اكنون، يك دهه پس از آن، ۲ سفارت آمريكا بسته مانده است و روابط آمريكا – ايران از دشمني شديد تا انزجار ديپلماتيك آشكار در نوسان است.
چشم انداز تاريخي
در سال ۱۹۷۰هيچ مفسّر آگاهي امكان گسستگي عظيم در روابط آمريكا – ايران را مطرح نكرده، در آن ا

 

دانلود فایل