دریافت فاکتورهای رونویسی تنظیم کننده گیاهی توسط اکسیداسیون با کد 27911

فاکتورهای رونویسی تنظیم کننده گیاهی توسط اکسیداسیون, اکسیداسیون,فاکتورهای رونویسی ,فشارهای بیوتیک

فاکتورهای رونویسی تنظیم کننده گیاهی توسط اکسیداسیون

فاکتورهای رونویسی تنظیم کننده گیاهی توسط اکسیداسیون (کاهش- اکسایش)

نکته: ردوکس (اکسیداسیون کاهش- (اکسایش))  نام کلی واکنش‌های شیمیایی است که باعث تغییر عدد اکسایش اتم‌ها می‌شوند. این فرایند می‌تواند دربرگیرنده واکنش‌های ساده‌ای همچون اکسایش کربن و تبدیل آن به کربن دی‌اکسید و کاهش کربن و تبدیل آن به متان یا واکنش‌های پیچیده‌ای چون اکسایش قند در بدن انسان طی واکنش‌های چند مرحله‌ای باشد. با کمی اغماض علمی می‌توان این فرایند را انتقال یک یا چند الکترون از یک اتم، مولکول یا یون به یک اتم، مولکول یا یون دیگر دانست. در هر واکنش اکسایش و کاهش اتم یا مولکولی الکترون از دست می‌دهد (اکسایش) و اتم یا مولکولی دیگر الکترون جذب می‌کند (کاهش) می‌یابد. در چنین واکنشی مولکول دهنده اتم اکسیده شده و مولکول گیرنده کاهیده می‌شود. در واقع تعریف ابتدایی اکسایش واکنش یک ماده با اکسیژن و ترکیب شدن با آن بوده ‌است، اما با کشف الکترون اصطلاح اکسایش دقیق‌تر تعریف شد و کلیه واکنش‌هایی که طی آن ماده‌ای الکترون از دست می‌دهد اکسایش نامیده شدند. اتم اکسیژن می‌تواند در چنین واکنشی شرکت داشته یا نداشته باشد.
مقدمه
گیاهان در طول دوره رشد و نمو با تنوع زیادی از فشارهای بیوتیک (مربوط به موجودات زنده) و غیر زنده مواجه می شوند. فعالیت فاکتور رونویسی (TF) برای استقرار الگوهای بیان ژن خاص در پاسخ به تنش داده شده مؤثر است  .(Liu et al., 1999)
TFها (فاکتورهای رونویسی) بیان ژن را با اتصال به موتیف¬های خاص موجود در پروموتر ژن هدف القا یا سرکوب می کنند. عملکرد TFها (فاکتورهای رونویسی) را می توان در سطح رونویسی مانند ژن  C1ذرت (Kao و همکاران، 1996) و / یا در سطح پس از ترجمه (نسخه برداری) تنظیم کرد، به عنوان مثال ژن P ذرت (Grotewold و همکاران، 1991). در حالی که اصطلاح تغییرات پس از ترجمه مانند فسفوریلاسیون و دفسفوریلاسیون تنظیم کننده خوبی برای عملکرد TF  (فاکتورهای رونویسی) گیاه هستند (Klimczak و همکاران، 1992)، تنظیم کاهش اکسیداسیون (کاهش- اکسایش) نیز اکنون به عنوان مکانیسم مهمی برای کنترل فعالیت  TF(فاکتورهای رونویسی) (جدول 24-1) شناسایی شده است.

دانلود فایل