دریافت تحقیق تئوري حسابداري با کد 19890

تحقیق, تئوري, حسابداري,

تحقیق تئوري حسابداري

تئوري حسابداري
فصل اول:
1- روش اولين صادره از آخرين وارده و توليد ناخالص ملي :
اين سوال پيش در آمدي است بر بحث پيامدهاي اقتصادي كه در فصل هاي بعدي آمده است . حسابداري اثباتي ( تئوري اثباتي ) چنين استدلال مي كنند كه تمام مقرارت حسابداري داراي عواقب اقتصادي مي باشند و اين عواقب را بايد در زماني كه راجع به يك استاندارد يا يكي از مقررات ، تصميم گيري مي كنيم ، مد نظر داشت .
فصل بعدي ، بررسي هيئت استانداردهاي حسابداري مالي را نشان مي دهد كه مسئوليت آنها بيان حقيقت است ، مهم نيست كه چه نتايج اقتصادي را در بر دارد. اين بيشتر در چارچوب مفهومي و با دقت توضيح داده شده است. هر چند Pilate و منتقدان FASBپرسيده اند كه «حقيقت» چيست؟
نظر من اين است هر چند برخي مواقع مشكل است كه حقيقت حسابداري تعريف شود و مشكل است كه در زمانهاي مختلف سنجيده شود ، اما آن شناخته ترين موضوع مي باشد . براي مثال ، ما همگي ارزيابي كرديم كه حسابداري بهاي تمام شده ي تاريخي، حقيقت را دربارة بهاي جاري دارايي ها نمي گويد. حتي اگر چه ممكن است جوابهاي دقيقي ازآنچه كه حقيقت واقعي اقتصادي را تشكيل مي دهد، نداشته باشيم. حتي اگروجود داشته باشد، من معتقدم كه ما همگي تصديق مي كنيم كه فهميدن اين موضوع ، توانايي ما را در تشخيص سرمايه گذاريهاي خوب و بد بهبود مي بخشد .
به طور واضح ،آن سهامداران حاضر قادر مي سازد خبرهاي بد را از به عنوان كسرسهام اعلام نمايد . دردنياي امروز كه افراد تنها به نتايج اقتصادي بي واسطه توجه مي كند ،اين همان حقيقت افشاء تعريف مي شود ، به بعضي از افرادازآن آسيب مي بينند در حالي كه بعضي ديگر از آن منفعت مي برند . اما اگر بررسي طولاني تري را اتخاذ نمايد ، سهام داران حاضر ، به عنوان سهام دار شناسايي مي شوند و جنبه هاي اين گفتگو را تغيير مي دهند بنابراين من بر اين اعتقادم كه اين مشكلي را ايجاد نخواهدكرد يك توافق ملي را پايه ريزي مي كند و اينكه ما بايد حقيقت را بگوييم و نتايج را ادامه دهيم .
2- شركت Allegheny Beverage
به طور كلي ، اين مورد بر منافع عمومي قابل دسترس متكي مي باشد اما در ابتدا توسط پرفسور جان شانك توسعه يافت . جزئيات بيشتر دربارة موفقيت شركت Allegheny Beverage قابل دسترس مي باشد كه ممكن است از Clearing House قسمتي سهامداران بوستون ، MA 02163 خريداري شود .
اين مورد شامل جزئيات شكايت تكميل شده توسط SEC بر ضد شركت و مؤسسه تجاري حسابرسان مي باشد . آن هم چنين شامل فتوكپي مقاله اي است كه در روزنامه Wall street در 21 ماه دسامبر سال 1973 ارائه شد‌ ، مي باشد كه در آن Allegheny اذعان كرد كه عملكرد ارزش فروش سال قبل از فروش آن كاملاً مستهلك كرده است . يك نكتة نوشته شده توسط يكي از دستياران دانشجوي من ارائه شد كه نتيجة واقعي موفقعيت ALLgheny به شرح زير نشان
مي دهد :
تصميم ABC ، سرمايه اي كردن هزينه بهره برداري مشخص و بررسي هزينه هاي بازار مي باشد. تمام قراردادهاي مشروط فروش را براي فروش ماشين آلات نشان ميدهد در حالي كه درآمدسال 1971 بررسي نشده است . به راستي اين تنها يكي از چندين كارهاي نادرست مديريت مي باشد كه در آن زمان تحت امنيت SEC قرار گرفته است
SEC يك درخواست در مقابل ABC در ماه مي سال 1973 تهيه نمود كه در آنabc مسئوليت نقض كردن قوانين اوراق بهادار مثل تقلب و متزلزل كردن بخشها را بر عهده گرفت هزينه هاي كه به طور غير قانوني ايجاد شد باعث شدكه ارزش سهام افزايش يافت و سودهاي در سال 1971 از طريق استفاده از كارهاي چون حساب سازي ايجاد شود آن هم چنين اظهار كرد كه رئيس شركت به طور غير قانوني 540000 دلار از صندوق هاي شركت به عنوان سوء استفاده شخصي برداشت نموده است و هزينه بعدي اين بود كه 10 ميليون اوراق قرضه به طور نامشروع توسط Valu Vend در معرض فروش قرار گرفت و اظهار داشت كه اوراق قرضه از طريق يك معامله ساختگي و با استفاده از مشاركت هاي ساختگي فروخته شدند. تقاضا ABC به خاطر جلو گيري از تخلفات بيشتر اقدام به دستيابي به يك دستورالعمل كه ABC را مجبور مي سازد گزارشات خود را بر اساس آن تهيه نمايند او اظهار داشت كه اين گزارشات گمراه كننده است و آنرا بايد تصحيح نمايد . در ژانويه سال 1975 دادگاه دولت مركزي فقط به اين بسنده كرد و بر اساس آن رأي صادر نمود كه در آن ABC ، در رابطه با اوراق قرضه منع شده است .
علاوه بر اين ، اين دادگاه هم چنين دستور داد كه رئيس بايد 70000 دلار به ABC بپردازد تا سوء استفاده شخصي از صندوقهاي شركت را جبران نمايد و25000 دلار جداگانه تهيه شود تا به اشخاصي كه سهام آورده اند پرداخت شود و به خاطر رها شدن از فشار شركت سهام را بازخريد نمايند. ABC حسابرسي را انجام داده و متوجه شد كه 540000 دلار كه توسط رئيس كلاهبرداري شده است بايد در حقيقت باز پرداخت نمايد ، ABC يك كميته رسيدگي مستقلي پايه ريزي كرد تا روشهاي حسابداري اش را تعديل نمايد.تاگزارشات مالي كه توسط SECتأييد شده بود تهيه نمايند. ABC بدون در نظر گرفتن هزينه هاي كلاهبرداري دستورات دادگاه تأييد نمود در گزارش سالانه اش در سال 1975 ، ABC اظهار كرد كه نماينده مستقل ويژه مبلغ 54000 دلار از رئيس شركت دريافت نمايد ولي هيچ مبلغي بابت خسارت دريافت نشده است. ABC يك كميته رسيدگي مستقل پايه ريزي كرد و شركتهاي Benjamin Botwinnick به عنوان حسابرسان جديد جايگزين شدند . از اين رو صورت هاي مالي سال 1971 تعديل نشدند . در ماه اكتبر سال 1973 يك سهامدار و يك كار مند در مقابل حق ABC از تمام ساكنان ميشيگان دليل آنها خريد سهام عمومي كه ABC بين آوريل سال 1971 و مي 1973 خريداري نمود . اظهارات آنهاهمانند درخواست ABC بودو خساراتهاي از بابت خريد سهام ABC باقيمت هاي بالا وهمچنين مبالغي از بابت كلاهبرداري مطالبه نمودند.
از اين رو ، حركت هايي براي ايجاد يك گروه ملي و گسترش گروه هاي مختلف تأييد نشد .بنابراين هر گونه نتيجه اي از اين درخواست ، هيچ تأثيريبر روي شركت نداشته است . ABC تنها شركتي نبود كه رسماً محاكمه شد حسابرسان شركت Benjamin Botwinicle به خاطر اخلاق حرفه اي شركت را به دادن اطلاعات غلط و گمراه كننده محكوم نمودند. آنها هيچ كار جديدي كه نياز به تهيه گزارش به SEC در يك دوره 10 ماهه داشته باشد را قبول نكردند . شركاي مسئول ABC بايستي حداقل در 100 ساعت از دوره هاي آموزشي و سمينارها در رابطه با موضوعات حسابداري عمومي و حسابرسي كه در سالهاي بعد برگزار مي شود شركت كنند . همه شركاء بايستي 40 ساعت و يا دوره هاي آموزشي مربوطه بعدي كه در طي 5 سال برگزار شود شركت نمايند .Poor Benjamin اسمش بد نام شدو از زماني كه كار حسابداري شركت abc را بر عهده گرفت ، كار حسابداري ديگري انجام نداده بود. سرانجام يك بانك و دو شركت ديگر به خاطر خلافهاي بيشتري كه در نتيجة نقش شان دررابطه با معامله اوراق قرضه ساختگي داشتند بر كنا ر شدند . يكي از شركت ها نيز به طور رسمي باز خواست شد . اين كار قابل ملاحظه بود چرا كه اين اولين بار بود كه چنين شركت هايي و نه منحصراً شركاي آنها بازخواست شدند . به عنوان يك توضيح اضافي ، ABC ضرر خالص 5/12 ميليون دلاري را در سال 1972 نشان داد كه 8 ميليون دلار از آن به خاطر هزينة كسر شده ، هزينه هاي مالي معوق قبلي بود و كاهش ارزش موجودي ها در اثر استهلاك و ذخاير مربوط به قراردادهاي بخش Valu Vend را منعكس مي كرد . نكته اخلاقي اين داستان در اينجا ممكن است بيشتر از ساي

دانلود فایل