دریافت منطق ترازوی اندیشه و ارتباط آن با ریاضیات و سایر علوم(چالش های ریاضی مدرسه ای با کد 31127

منطق, مغالطه , قضایای حملی , اقترانی , شرطی , استدلال, عملگر, گزاره ها , ترکیب ها

منطق ترازوی اندیشه و ارتباط آن با ریاضیات و سایر علوم(چالش های ریاضی مدرسه ای

منطق ترازوی اندیشه و ارتباط آن با ریاضیات و سایر علوم(چالش های ریاضی مدرسه ای 
با توجه به تدریس در درس ریاضی و امار 2 پایه یازدهم رشته ادبیات و مطالعه روی تمامی جزییات این کتاب، در بیشتر موارد و حتی به گفته ی خود دانش اموزان ارتباط نزدیکی بین برخی فصل های این درس با درس منطق پایه ی دهم همین رشته به چشم می خورد که بنظر لازم و ملزوم هم هستند و با توجه به کاربردی بودن کتاب های جدید التالیف و اینکه آموزش و فرایند یادگیری هنگامی تکمیل خواهد شد که بتوان بین دروس مختلف ارتباط منطقی پیدا کرد و بتوان آن ها را بهم نزدیک کنیم تا دانش آموز تدریس این دو درس برایش ملموس و خوشایند شود لذا بر آن شدم با مطالعه روی جزییات کتاب منطق پایه دهم و فیلم ها و آموزش های سایر اساتید و مراجع دیگر توانستم به نحو احسن آنها را به هم نزدیک سازم و دانش آموز برای درک برخی از مفاهیم منطق می تواند از تعاریف و اصول اولیه ی ریاضی و ( برعکس ) استفاده نمایید و این می تواند یکی از چالش های تدریس مدرسه ای را تا حد زیادی حل نماید.

دانلود فایل