دریافت پاورپونیت محاسبه و ارزیابی شاخص‌های فعالیت‌های کارآفرینی در شهر تهران با کد 28073

پاورپونیت محاسبه و ارزیابی شاخص‌های فعالیت‌های کارآفرینی در شهر تهران

پاورپونیت محاسبه و ارزیابی شاخص‌های فعالیت‌های کارآفرینی در شهر تهران

هدف این پروژه تحقیقاتی ارزیابی شاخص های کارآفرینی ایران و تحلیل فضای کسب و کارایران  کشورهای عضو GEM است. تبیین و تحلیل شاخص های کارآفرینی، امکان تصمیم سازی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری صحیح و برنامه‌ریز‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را برای کار شناسان، مدیران، سیاستگذاران و سرمایه‌گذاران برای توسعه کارآفرینی فراهم می‌سازد.

دانلود فایل